EMIS PRINT

EMIS predstavlja integrirani informacioni sistem / sustav putem kojeg se automatiziraju sve administrativne procedure predviđene Zakonom u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima.
EMIS PRINT je komponenta sistema EMIS kojom se omogućuje elektronsko izdavanje diploma, svjedodžbi i uvjerenja studenata i učenika.
Programsko rješenje EMIS Print omogućuje izdavanje i tiskanje javnih dokumenata osnovnih i srednjih škola, uključujući:

•učeničku knjižicu za učenike od I do V razreda osnovne škole,•uvjerenje / potvrdu o postignutim rezultatima za učenike od I do V razreda osnovne škole, •uvjerenje / potvrdu o završenom razredu osnovne glazbene škole,•uvjerenje / potvrdu o završenom razredu osnovne škole,•uvjerenje / potvrdu o završenom petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,•uvjerenje / potvrdu o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole,•svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, •svjedodžbu o završenom razredu srednje škole,•spisak izdatih uvjerenja / potvrda i•spisak izdatih svjedočanstava.

Kad su u pitanju visokoškolske ustanove, EMIS PRINT obezbjeđuje platformu putem koje se elektronski izdaju i printaju diplome i dodatke diplomi studenata svih ciklusa. Kreirani dokumenti su u potpunosti u skladu sa Bolonjskim procedurama i ukljjučuju izdanja na bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku.